مبحث تابع

https://friazi.ir/wp-content/uploads/2022/07/moarefi-dore-1.mp4
200,000 تومان

سهمی و معادله درجه دوم

https://friazi.ir/wp-content/uploads/2022/07/moarefi-dore.mp4
200,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 9 ریاضی پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
https://friazi.ir/wp-content/uploads/2022/05/moarefi-dore-4.mp4
100,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 8 ریاضی پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
https://friazi.ir/wp-content/uploads/2022/05/moarefi-dore-3.mp4
100,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 9 ریاضی پایه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
https://friazi.ir/wp-content/uploads/2022/05/moarefi-dore-2.mp4
100,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 8 ریاضی پایه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
https://friazi.ir/wp-content/uploads/2022/05/moarefi-dore-1.mp4
100,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 7 ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
https://friazi.ir/wp-content/uploads/2022/05/moarefi-dore.mp4
100,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 7ریاضی پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی 8 فصل هفتم

100,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 6 ریاضی پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی 8 فصل ششم    

100,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 7 ریاضی پایه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم فصل هفت

100,000 تومان

فیلم آموزشی فصل 6 ریاضی پایه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه هفتم فصل شش

100,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی فصل 6پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

فیم آموزشی ریاضی پایه ششم فصل شش

100,000 تومان