20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 9 ریاضی پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
https://friazi.ir/wp-content/uploads/2022/05/moarefi-dore-4.mp4
80,000 تومان
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 8 ریاضی پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
https://friazi.ir/wp-content/uploads/2022/05/moarefi-dore-3.mp4
80,000 تومان
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 7ریاضی پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی 8 فصل هفتم

80,000 تومان
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 6 ریاضی پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی 8 فصل ششم    

80,000 تومان
فیم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل پنج
20%
تخفیف

فیم آموزشی ریاضی فصل5 پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل پنج  

80,000 تومان
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهار
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 4ریاضی پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل چهار  

80,000 تومان
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سه
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 3ریاضی پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل سه

80,000 تومان
فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل یک
20%
تخفیف

فیلم آموزشی فصل 2ریاضی پایه هشتم

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

فیلم آموزشی ریاضی پایه هشتم فصل دو  

80,000 تومان

آزمون فصل 4 ریاضی هشتم

اگر نزدیک امتحانات هستید وقتشه نمونه سوال حل کنید!

1,000 تومان