13سال سابقه تدریس / مدرس عربی هفتم تا نهم /دبیر نمونه استان تهران / سرگروه عربی منطقه2 تهران /مدرس شبکه آموزش، چهار و امید

باقر شیخ عطار

13 سال سابقه تدریس

مدرس عربی هفتم تا نهم

دبیر نمونه استان تهران

سرگروه عربی منطقه 2 تهران

مدرس شبکه آموزش، چهار و امید

دوره های استاد

کلاس آنلاین عربی نهم

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
0
700,000 تومان

کلاس آنلاین عربی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
0
700,000 تومان

کلاس آنلاین عربی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
0
700,000 تومان