علی باقری

 

مدرس ریاضی تیزهوشان پایه های هفتم و هشتم در مجموعه اف ریاضی