محمدیاوری

 

محمد یاوری

مدرس فیزیک پایه های هفتم تا دهم در مجموعه اف ریاضی