مژگان میرزائی

 

مژگان میرزائی

مدرس شیمی پایه های هفتم تا نهم در مجموعه اف ریاضی

 

کارشناسیپیوسته[مهندسی شیمیدانشگاهتهران دانشکدهفنیمهندسی

کارشناسیارشد پیوسته[مهندسی شیمیبایوتکنولوژی دانشگاهتهراندانشکدهفنیمهندسی

دبیر شیمی و آزمایشات پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور مریم میرزاخانی/جابرین حیان موسسه صدرامهرمنطقه 2 تهران

کارشناس آزمایشگاه-پژوهش سرای دانش آموزی دکتر کاظمی آشتیانیمنطقه 6   تهران

دبیر پژوهش شیمیدبیرستان نمونه دولتی دوره اول متوسطه جنتمنطقه8 تهران

دبیر شیمیو تولید محتوا شیمیمدرسه آنلاين خصوصی ايرانیonlinebiamooz تهران