اطلاعیه های جدید :

پذیرفته شدگان آزمون

پذیرفته شدگان تیزهوشان سال 1401

صدرا علی محمدی

آزمون ورودی پایه هفتم

علامه حلی 6، منطقه 2

صدرا علی محمدی

آزمون ورودی پایه هفتم

علامه حلی 6، منطقه 2

صدرا علی محمدی

آزمون ورودی پایه هفتم

علامه حلی 6، منطقه 2

صدرا علی محمدی

آزمون ورودی پایه هفتم

علامه حلی 6، منطقه 2

صدرا علی محمدی

آزمون ورودی پایه هفتم

علامه حلی 6، منطقه 2

صدرا علی محمدی

آزمون ورودی پایه هفتم

علامه حلی 6، منطقه 2

صدرا علی محمدی

آزمون ورودی پایه هفتم

علامه حلی 6، منطقه 2

صدرا علی محمدی

آزمون ورودی پایه هفتم

علامه حلی 6، منطقه 2

صدرا علی محمدی

آزمون ورودی پایه هفتم

علامه حلی 6، منطقه 2

صدرا علی محمدی

آزمون ورودی پایه هفتم

علامه حلی 6، منطقه 2

صدرا علی محمدی

آزمون ورودی پایه هفتم

علامه حلی 6، منطقه 2

صدرا علی محمدی

آزمون ورودی پایه هفتم

علامه حلی 6، منطقه 2